Tính lưu thông của ngũ hành trong bát tự

Đây là lá số của phó phòng kho bạc nhà nước, đang đợi lên chức trưởng phòng. Người mới học nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu xem xét kỹ thì thấy là cách cục quý. Những dự đoán này mình đưa ra trước khi gặp đương số, không phải gọt giày … Read more