MƯỜI HAI ĐỊA CHI VÀ SỰ CÁT HUNG, PHÚ QUÝ CỦA ĐỜI NGƯỜI

Trước đây, thánh nhân phối hợp can chi với ngũ hành từng cặp, gọi là hoa Giáp. Ý nghĩa của chữ “hoa” rất uyên thâm. Thánh nhân coi đó là sự tỷ dụ, chúng ta cũng không cần phải quá câu nệ về câu chữ. Mười hai cung địa chi có thuộc tính kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ. Năm nguyên tố này, trên trời là ngũ tinh, dưới đất là ngũ nhạc, trong Đức là ngũ thường, đối với con người là ngũ tạng, đối với vận mệnh của con người gọi là ngũ hành. Do thuộc tính của Giáp Tý là ứng với mệnh của nó, mệnh là sự việc trong 1 kiếp. Do Giáp Tý nạp âm nạp tượng , thánh nhân ví nó như sự việc trong một kiếp của con người.

Tại sao lại nói như vây? Hai Phương vị Tý, Sửu giống như âm dưong vẫn đang hoài thai, con người đang phát triển trong bào thai, sự vật ấn tàng chưa xuất hiện. Hai Phương vị Dần và Mão, âm dương dần dần hình thành, con người dần lớn lên, sự vật phá vỡ vỏ, dần đâm chồi, giống như con người bước đầu trưởng thành. Hai Phương vị Thìn và Tỵ, khí âm dương đã lớn mạnh, sự vật phát triển cực thịnh, giống như con người đã vào tuổi 30, 40 đã có sự nghiệp tương đối vững vàng. Hai Phương vị Ngọ và Mùi, khí âm duơng đã hiển lộ, sự vật đã hoàn toàn trưởng thành, giống như con người đến độ tuổi 50,60, số mệnh giàu có hay nghèo khổ gần như đã được định đoạt, mọi sự hưng, suy của sự vật đã lộ rõ. Có thể dễ dàng nhìn thấy. Hai Phương vị Thân và Dậu, khí âm dương suy yếu, thời kì cực thịnh của sự vật cũng đã qua, con người bắt đầu co cụm, dần dần già lão, bước vào giai đoạn trầm tĩnh suy bại. Hai Phương vị Tuất Và Hợi, khí âm dưong đã đóng chặt, khí của vật quay về gốc, con người bắt đầu chết đi, chỉ là giàu nghèo, sang hèn, nơi đi về khác nhau mà thôi. Hiểu được ý nghĩa hình tượng của mười hai cung này thì có thể hiểu được ý nghĩa của 60 Hoa Giáp

Leave a Comment