Quẻ dịch

( An quẻ lục hào )

GieoHàoÂm/DươngĐộng
Lần 6 Hào thượng
Lần 5 Hào ngũ
Lần 4 Hào tứ
Lần 3 Hào tam
Lần 2 Hào nhị
Lần 1 Hào sơ